‘Kiekjeflappe’ mei Wytse Vellinga

Hjir de foto’s makke yn it ‘Kodakmoment’ – in stoomcursus fotografy op in ûnminskelek tiidstip mei ferslachjouwer Wytse Vellinga fan Omrop Fryslân.

De earste foto: folautomatische ynstelling. Alles stiet der wol op, mar it is hast it selfde beeld as wat je sjoche fanút de auto mei de grutte ljochten oan. It mist wat esthetyk neffens ús.

 

De twadde foto: handmatige ynstelling, op ‘e gok – te tsjuster, dus mear ljocht nedich.

De tredde foto: te folle ljocht – it like wol dei!

 


Nûmer fjouwer: dit koe ús wol bekoare. De auto’s skriuwe moaie ljochtsporen op ‘e dyk.

 


Foto fan ik skoalplein fan ‘CBS de Fjoerflinter’ – de skoalle giet yn en jo sjogge de minsken beweegje. Dit komt troch de langere slútertiid fan in pear sekonden.